Tugiteenused

Eripedagoog

 • töötab õpetaja ja/või teiste spetsialistide poolt tugisüsteemi suunatud õpilasega individuaalselt, selgitamaks välja õpilase erivajaduse iseärasus ning otsib koostöös teiste spetsialistidega õpilasele sobivaid lahendusi vastavalt erivajadusele
 • viib läbi erivajadusega õpilaste individuaal- ja rühmatunde (erimetoodikat kasutades suunatakse hariduslike erivajadustega lapse arengut, et soodustada psüühiliste protsesside ja isiksuse arengut. Eripedagoogi tundides õpitakse väikestes gruppides ning kõik lapsed saavad vajalikul hulgal individuaalset tähelepanu. Tundides tegeletakse õigekirja õppimise, lugemisoskuse parandamise, suulise väljendusoskuse arendamise ja palju muu olulisega. )
 • koostab individuaalse õppekava koostöös aineõpetajate ja teiste tugispetsialistidega
 • viib läbi ainetunde HEV klassi õpilastele
 • nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid haridusliku erivajadusega õpilaste muredele lahenduste leidmisel

2017/2018 õppeaastal on eripedagoogi vastuvõtule võimalik tulla esmaspäevast neljapäevani eelnevalt ette teatades e-maili teel  või telefonil 5530672

Eripedagoogi poole võib julgelt pöörduda kõikides lapse õppimist või õppekeskkonda puudutavates küsimustes!

Koolipsühholoog

 • hindab lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut (psüühilisi protsesse, isiksuse omadusi, emotsionaalset seisundit, vaimse tervise probleeme, suhtlemis- ja käitumisoskusi);
 • kavandab, juhib ja viib läbi sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, tehes sealjuures koostööd lapsevanemate ja haridustöötajatega ning kaasates vajadusel teisi spetsialiste;
 • nõustab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes, abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel;
 • nõustab ja toetab õpetajaid ja haridusasutuse juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel, aitab ennetada lapse vaimse tervise probleemide tekkimist;
 • toetab ja nõustab last isikliku elu ja õppetööga seotud ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel;
 • toetab ja nõustab last, lapsevanemat ja haridusasutuse personali psühhosotsiaalse kriisisekkumise erinevates etappides (kriisiennetus ja kriisijärgne tegevus);

Psühholoog Triinu Oraste võtab vastu esmapäeviti eelnevalt ette teatades e-maili teel või telefonil 53499040

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoogi ülesanne on aidata kaasa heade suhete kujunemisele õpilaste endi ning õpilaste ja õpetajate vahel. Vajadusel loob sotsiaalpedagoog lapse toetuseks võrgustiku, kuhu on kaasa haaratud nii lapsevanemad, õpetajad, lapse klassikaaslased ja sõbrad, vajadusel ka omavalitsuse, noorsoopolitsei ja teiste ametkondade esindajad. Koolikohustuse täitmise jälgimine. Selgitada klassijuhatajate ning aineõpetajate kaudu välja probleemsed lapsed ja pered;  nõustada probleemidega lapsi ning nende vanemaid ja leida probleemile optimaalne lahend; teha tihedat koostööd kooli personali ja piirkonna lastekaitsetöötajaga, noorsoopolitseiga, raviasutustega, Tallinna Haridusametiga ning noorsootöö institutsioonidega.  Vajadusel suunata laps koolivälise spetsialisti juurde.

Sotsiaalpedagoog nõustab õpilasi ja lapsevanemaid ning teeb ennetustööd koolis esinevate sotsiaalsete probleemide valdkonnas.

HEV õppe koordineerija

HEV õppe koordineerija töö eesmärgiks on aidata kaasa kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega õpilaste sotsiaalsele arengule ja toimetulekule.

HEV õppe koordinaatori tööülesanded on:
– võrgustiku loomine last ümbritsevate ametkondade vahel, võrgustikutöö korraldamine kooli tasandil, koostöö teiste ametkondade võrgustikuga;
– hariduslike erivajadustega õpilaste õppe ja tugiteenustele suunamise koordineerimine, tegelemine koolikohustuse eirajatega ning õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega õpilastega tehtava töö koordineerimine ja analüüsimine;
– tegelemine alaealiste- ja nõustamiskomisjoni materjalidega;
– koolikohustuse täitmise jälgimise korraldamine, koolikohustuse täitmise analüüs;
– tugispetsialistide töö koordineerimine;
– tugiteenuste töö alase tegevuse korraldamine ja analüüsimine, ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale;

Vastuvõtt:
Esmaspäeval   10.00-14.00
Teisipäev         9.00-14.00
Kolmapäev     9.00-14.00
Neljapäev        9.00- 14.00
Reede             10.00- 13.00

5530672