Stipendium

Paide Gümnaasiumi Seltsi stipendium EDUKAS GÜMNASIST

STATUUT

1. Käesolev statuut sätestab Paide Gümnaasiumi Seltsi stipendiumi eesmärgi, taotlemise ja määramise põhimõtted.
2. Paide Gümnaasiumi Seltsi stipendiumi eesmärgiks on innustada gümnaasiumiastme õpilasi parematele tulemustele õppetöös, klassivälises tegevuses, ainealastel võistlustel ja olümpiaadidel ning sporditöös.
3. Korraga antakse välja kuni 2 täisstipendiumi.
4. Täisstipendiumi suurus on 100 eurot.
5. Vajadusel võib välja anda ka osalisi stipendiume.
6. Stipendiume võib õpilasele taotleda:
6.1. õpilane ise;
6.2. kaasõpilane;
6.3. klassijuhataja, aineõpetaja, kooli töötaja;
6.4. koolisisesed organisatsioonid, ühendused, klubid, ringid jms.
7. Stipendium määratakse parimatele Paide Gümnaasiumi 10.-12. klassi õpilastele taotluste alusel.
8. Vabariikliku ainealase olümpiaadi võitjale määratakse koheselt täisstipendiumi.
9. Stipendiume määrab Paide Gümnaasiumi Seltsi juhatus.
10. Stipendiumile saab kandideerida Paide Gümnaasiumis hästi õppiv ja klassiväliselt aktiivne 10.-12. klassi õpilane, kes eelneval ja/või käesoleval aastal/õppeaastal:
10.1. on hea õppeedukusega;
10.2. on tulnud vabariiklikul ainealasel olümpiaadil esimese 10 hulka;
10.3. on väga heade saavutustega maakondlikel ainealastel olümpiaadidel või esivõistlustel;
10.4. on oluliselt tõstnud Paide Gümnaasiumi maine avaliku esituse kaudu.
10.5. on silmapaistvalt aktiivne klassivälises tegevuses: ringitöö, ürituste korraldamine, sportlikud saavutused jne.
11. Vältimatuks tingimuseks stipendiumi taotlemisel on:
11.1. Paide Gümnaasiumi kodukorras sätestatud reeglitest kinnipidamine;
11.2. eeskujulik käitumine.
12. Stipendium määratakse kolm korda aastas: kooli aastapäeval, Vabariigi aastapäeval ja lastekaitsepäeval.
13. Stipendiumi vormikohast taotlust saab Paide Gümnaasiumi Seltsi juhatusele esitada 1 kuu enne stipendiumi väljastamist. Taotlus tuleb tuua Paide Gümnaasiumi kantseleisse.
14. Stipendiumid määratakse Paide Gümnaasiumi Seltsi juhatuse poolt.
15. Stipendiumi saajad kuulutatakse välja kooli aupäeva aktusel, Vabariigi aastapäeva aktusel ja kooliaasta lõpuaktusel.

Käesolev statuut on kinnitatud Paide Gümnaasiumi Seltsi juhatuse koosolekul 20. oktoobril 2006. a.

Stipendiumi taotlusvorm