Meie kool

Paide Gümnaasium on Järvamaa vanim gümnaasiumiharidust andev kool, novembris 2016. a  tähistame kooli 107. aastapäeva.

Käesoleval õppeaastal alustas meie koolis õpinguid 515 õpilast 23 klassikomplektis, neid õpetab 43 õpetajat ja õpetamist toetab 3 tugisüsteemide töötajat.

Aastatel 2006-2010 rekonstrueeriti ja sisustati terviklikult koolihoone, staadion ja õueala, valmis uus spordihoone ning nüüd on meie kasutada head õpperuumid ja IKT võimalused.

Õppetöö gümnaasiumiastme klassides on korraldatud kahes õppesuunas: humanitaar-sotsiaalsuund ja loodus-reaalsuund.

Gümnaasiumi lõpetajate eksamitulemused on stabiilselt kõrged – maakonnas ollakse pidevalt tipus, väga paljudel aastatel parimad. Järjest edukamad on meie õpilased vabariiklikel ja maakondlikel aineolümpiaadidel ja konkurssidel.

Alates 2010. a märtsist on meil koostööleping Tartu Ülikooliga, eelkõige teeme koostööd loodus- ja tehnoloogiateaduskonnaga. Meie koolis toimuvad TÜ Teaduskooli õpikojad füüsikas ja keemias.

Väga heal järjel on projektitöö, sealhulgas eriti rahvusvaheliste õpilasvahetuste osas, mis toimuvad igal õppeaastal. Meie sellealast tööd on ka kõrgelt tunnustatud: SA Archimedes autasustas meid auhinnaga KULDÕUN 2012 – Eesti parim kool rahvusvahelise koostöö osas.

Väga mahukas ja heatasemeline on kooli huvitegevus: tegutseb 5 koori ja 8 rahvatantsuringi (kõik omavad 1. või 2. kategooriat), lisaks veel mitmeid teisi huviringe, palju on üritusi õpilastele, mitmetel neist (MoeP.A.R.K., koogikorv) osalevad teiste koolide õpilased.

Vello Talviste
direktor